Klientų asmens duomenų tvarkymo politika

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys, nurodyti Įrenginio priėmimo akte, ir duomenys apie Jums suteiktas paslaugas yra tvarkomi UAB „Servisa ICT“, į. k. 300586363, adresas Raudondvario pl. 131B-4, Kaunas (toliau – „Bendrovė“) bei įrenginio gamintojo klientų duomenų bazės administravimo tikslais bei siekiant suteikti Jūsų užsakytas paslaugas.
Jums sutikus, Jūsų pateikti duomenys Bendrovės ir įrenginio gamintojo taip pat gali būti tvarkomi paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo kokybės vertinimo tikslais.
Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi tiek laiko, kiek yra reikalinga jų tvarkymo tikslams pasiekti.
Jeigu nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite teisę kreiptis į Bendrovę el.paštu info@servisaict.lt, ir/arba įrenginio gamintoją Priede Nr. 1 nurodytas kontaktiniais duomenimis. Taip pat dėl Jūsų teises pažeidžiančio asmens duomenų tvarkymo galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Daugiau informacijos apie taikomas Jūsų asmens duomenų tvarkymo taisykles rasite Bendrovės Klientų asmens duomenų tvarkymo politikoje, esančioje Bendrovės Klientų aptarnavimo vietose ir www.servisaict.lt, bei Priede Nr. 1 nurodytuose šaltiniuose.
Su aukščiau pateikta informacija susipažinau ir sutinku, kad mano Įrenginio priėmimo perdavimo akte nurodyti duomenys būtų tvarkomi Bendrovės ir įrenginio gamintojo paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo kokybės vertinimo tikslais.

Klientų asmens duomenų tvarkymo politika

Jūsų asmens duomenys, nurodyti Įrenginio priėmimo akte, ir duomenys apie Jums suteiktas paslaugas yra tvarkomi UAB „Servisa ICT“, į. k. 300586363, adresas J. Žemgulio g. 6-1, Kaunas (toliau – „Bendrovė“) bei įrenginio gamintojo klientų duomenų bazės administravimo tikslais bei siekiant suteikti Jūsų užsakytas paslaugas.
Jums išreiškus sutikimą, Jūsų Įrenginio priėmimo akte pateikti duomenys Bendrovės ir įrenginio gamintojo taip pat gali būti tvarkomi paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo kokybės vertinimo tikslais.
Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi tiek laiko, kiek yra reikalinga jų tvarkymo tikslams pasiekti.
Duomenų tvarkymas atliekamas siekiant įvykdyti sutartis ir įgyvendinti dėl duomenų tvarkymo veiksmų kylančias su įrenginio aptarnavimo atlikimu susijusias teisines prievoles (ES Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB“ (toliau – „BDAR“) 6 str. 1 d. b) ir c) p.).
Bendrovė užtikrina tvarkomų duomenų konfidencialumą, įgyvendina organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, siekdama užtikrinti kliento įrenginyje esančių asmens duomenų saugumą nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami duomenų tvarkytojams tokiu atveju, kai tai reikalinga paslaugų teikimo ar kitų Bendrovei kylančių prievolių įgyvendinimui užtikrinti.
Bendrovė yra pasiruošusi sudaryti galimybes klientams pasinaudoti savo teisėmis, t. y. teise prašyti, kad būtų leidžiama susipažinti su duomenų subjekto (kliento) asmens duomenimis, juos ištaisytų, ištrintų ar apribotų duomenų tvarkymą arba teise nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teise į duomenų perkeliamumą. Siekdami įgyvendinti šias savo teises, galite kreiptis tiesiogiai į Bendrovę.
Informaciją apie tai, kokias technines bei organizacines priemones Jūsų asmens duomenų tvarkymui taiko įrenginio gamintojas bei kaip jis užtikrina kitų asmens duomenų apsaugos prievolių įgyvendinimą, rasite Priede Nr. 1 nurodytuose šaltiniuose.
Už įrenginyje esančią informaciją ir jos turinį UAB „Servisa ICT“ neatsako, išskyrus atvejus, kai UAB „Servisa ICT“ neužtikrinus tinkamų organizacinių ir techninių priemonių įrenginiuose esantys asmens duomenys atsitiktinai ar neteisėtai atskleidžiami tretiesiems ar neįgaliotiems asmenims, taip pat yra kitaip neteisėtai tvarkomi.
Įgyvendindami organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, siekdami užtikrinti kliento įrenginyje esančių asmens duomenų saugumą nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, esame išskyrę atskirą potinklį, kuris naudojamas išimtinai tik techninio remonto darbams.
Tais atvejais, kai kliento pageidavimu kliento duomenys laikinai perkopijuojami į Bendrovės laikmeną, tada grąžinami į kliento įrenginį ištrinant juos iš Bendrovės laikmenos, duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 darbo dienas. Suėjus šiam terminui, duomenys sunaikinami.
Prieš atiduodant bet kurį įrenginį techninei apžiūrai atlikti, už duomenų atsarginės kopijos pasidarymą atsako klientas.
Jeigu nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite teisę kreiptis į Bendrovę el.paštu info@servisaict.lt ir/arba įrenginio gamintoją Priede Nr. 1 nurodytas kontaktiniais duomenimis. Taip pat dėl Jūsų teises pažeidžiančio asmens duomenų tvarkymo galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Priedas nr. 1

Žemiau pateikiame Servisa ICT aptarnaujamų įrenginių gamintojų kontaktiniai duomenys, nuorodos į Privatumo Politiką, kitos specialios sąlygos dėl asmens duomenų apsaugos.

1. APPLE – Privatumo politika https://www.apple.com/legal/privacy/lt/
Kontaktiniai duomenys:
Apple Distribution International
Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork,T23 YK84, Airija,
el. P. privacyeurope@apple.com

2. ASUS – Privatumo politika https://www.asus.com/lt/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy
Kontaktiniai duomenys:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Personal Data Protection Committee
15, Li-Te Rd., Taipei 112, Taiwan
El.p. privacy@asus.com

3. EPSON – Privatumo poltika galite rasti čia https://www.epson.eu/GDPR

Kontaktiniai duomenys:

Epson Europe B.V.( Data Protection Administration)
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands
E-mail:ServicePrivacy@epson.eu

4. Sharp

Asmens duomenų administratorius yra Sharp Consumer Electronics Poland sp.z o.o. buveinė yra Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice. Administratorius paskyrė duomenų apsaugos inspektorių, kurį galima rasti šiuo adresu: iod.pl@sharpconsumer.eu, su kuriuo galima susisiekti asmens duomenų apsaugos klausimais. Klausimai, susiję su vartotojų užklausų tvarkymu, turėtų būti nukreipti į tam tikros šalies nurodytą el. Pašto adresą.
Asmens duomenys bus tvarkomi siekiant padėti mūsų klientams, atsižvelgiant į teisėtus duomenų valdytojo interesus, t.y. teikti techninę pagalbą vartotojams. Pateikti duomenis būtina norint efektyviai tvarkyti pranešimus. Nepateikus jų, konsultacijos nebus teikiamos. Duomenys bus saugomi tiek laiko, kiek reikia pretenzijoms apdoroti.
Asmens duomenys gali būti prieinami kurjeriams ir pašto paslaugų teikėjams. Duomenys taip pat gali būti perduodami „SHARP Group“ įmonėms. „SHARP Group“ įmonės gali veikti tose šalyse, kuriose nėra tokio paties duomenų apsaugos lygio, kaip duomenų valdytojo šalyje. Nepaisant to, imamasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas tinkamas perduodamų asmens duomenų apsaugos lygis. Tai apima trečiosiose šalyse esančių subjektų įsipareigojimą suteikti tinkamą apsaugą pagal sutartis, pasirašytas remiantis Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis sutarčių nuostatomis, leidžiančiomis sumažinti asmens duomenų apsaugos standartų skirtumų riziką.
Kiekvienas asmuo turi teisę reikalauti prieigos prie savo asmens duomenų, jų taisymo ar ištrynimo arba tvarkymo apribojimo, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Kiekvienas asmuo turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo duomenys, bet kuriuo metu pateikti skundą priežiūros institucijai ir atšaukti savo sutikimą, nepažeidžiant sutikimo pagrindu vykdomo duomenų tvarkymo teisėtumo iki sutikimo panaikinimo.
Kiekvienas asmuo turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, atsižvelgiant į teisėtus duomenų valdytojo interesus, įskaitant duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais ir tvarkymą, pagrįstą automatiniu sprendimų priėmimu, įskaitant profiliavimą.

5. Lenovo – privatumo politika https://www.lenovo.com/lt/lt/privacy/
Kontaktiniai duomenys:
Lenovo Group Ltd
privacy@lenovo.com
U.S. postal mail at Lenovo, Attn: Privacy Program, 1009 Think Place, Morrisville, North Carolina, USA 27560.