Asmens duomenų tvarkymo politika

PATVIRTINTA
UAB „Servisa ICT“
2023-03-20 direktoriaus įsakymu
Nr. 20230320/01/ICT
VERSIJA 1.1

UAB „Servisa ICT“ privatumo pranešimas
1. Bendrosios nuostatos
Šis dokumentas (toliau – Privatumo pranešimas) nustato pagrindinius UAB “Servisa ICT” (duomenys kaupiami LR juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas – 300586363, buveinės adresas – Raudondvario pl. 131B-4, LT-47191, Kaunas, tel. Nr. +370 37 329 000, el. p. info@servisaict.lt) (toliau – Bendrovė arba mes) atliekamo Kliento (sąvoka pateikiama žemiau) Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus.
Privatumo pranešimas skirtas apsaugoti ir ginti Kliento Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
Tvarkydama Asmens duomenis Bendrovė laikosi Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų ir rekomendacijų.

2. Privatumo pranešimo sąvokos
Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.
Klientas – toliau tekste gali būti vadinamas ir sąvoka Jūs – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų paslaugomis, arba kuris išreiškė ketinimą naudotis arba bet kokiu būdu naudojasi Bendrovės paslaugomis, ketina pirkti ar perka Bendrovės prekes ir ar kitokiu būdu yra susijęs su Bendrovės teikiamomis paslaugomis ar prekėmis.
Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).
Prisijungimo duomenys – interneto protokolo (IP) adresas ir interneto paslaugų tiekėjas, naudojamas prijungti įrenginį prie interneto, naršyklės tipas ir versija, laiko zonos nuostatos, naršyklės įskiepio tipas ir versija, operacinė sistema ir platforma, prisijungimo vieta, šrifto kodavimas, visas universalusis adresas (angl. Uniform Resource Locator (URL)), Jūsų peržiūrėti produktai.
Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“.

3. Asmens duomenų tvarkymo principai
Bendrovė savo veikloje vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:
o Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
o Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
o Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
-Asmens duomenų subjektas duoda sutikimą, pvz., dėl reklaminės informacijos gavimo;
-sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra Asmens duomenų subjektas;
-Bendrovė yra įpareigota tvarkyti Asmens duomenis pagal įstatymus;
-Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
o Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
o Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
o Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
o Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali.

4. Renkamos informacijos pobūdis
Priklausomai nuo teikiamų prekių/paslaugų pobūdžio Bendrovė gali rinkti šiuos Kliento duomenis:
o pagrindinė Kliento informacija: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, asmens dokumento kopija (jei pateikta) bei duomenys, telefono numeris, el. pašto adresas;
o informacija apie Kliento įsigyjamas prekes/paslaugas: informacija apie pasirinktas/teikiamas paslaugas ir jų naudojimo trukmę, su prekių paslaugų kokybės vertinimu susijusi informacija, informacija prekių gražinimą, garantinį aptarnavimą ir pan., duomenys apie Kliento nemokumo rizikos vertinimą;
o informacija apie atsiskaitymus už prekes/paslaugas: Klientui pateikiamų sąskaitų duomenys, duomenys apie Klientų ar kitų asmenų įmokas, informacija apie skolos valdymą (įskaitant duomenų perdavimą tretiesiems asmenims);
o informaciją apie Kliento sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros: informacija apie Kliento pateiktą sutikimą/nesutikimą dėl reklaminės (naujienos, programos pasiūlymai, akcijos ir pan.) informacijos gavimo, dalyvavimo nuomonių tyrimuose, duomenų panaudojimo, Kliento duomenų teikimo tretiesiems asmenims, taip pat – apie sutikimą dėl nemokumo rizikos vertinimo;
o komunikacijos ir Klientų aptarnavimo informacija: duomenys apie naršymą Bendrovės tinklalapiuose bei savitarnos svetainėse (surenkami naudojant slapukus ir panašias technologijas); telefoninių pokalbių įrašai skambinant Bendrovės atstovams, susirašinėjimo su Bendrove informacija (per savitarną, el. paštą, pritaikytas programas ir pan.). Daugiau apie slapukų naudojimą skaitykite Privatumo pranešimo 13 punkte.
o kiti duomenys: prizų laimėtojų informacija, informacija apie apklausos dalyvius, naujienlaiškių prenumeratoriai.

5. Duomenų tvarkymo tikslai
Renkamus duomenis Bendrovė naudoja tam, kad galėtų suteikti Jums savo paslaugas/prekes, taip pat teikti pagalbą, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją apie akcijas, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus, užtikrinti Asmens duomenų saugumą, vadovautis taikomais teisės aktais.
Informacijos tvarkymo tikslai:
o sutarties sudarymui ir vykdymui (prekių/paslaugų teikimui), jų kokybės užtikrinimui bei Klientų aptarnavimui ir informacijos teikimui. Jeigu Klientas nepateiks Asmens duomenų nebus galimybių sudaryti sutarties ir įvykdyti joje numatytų įsipareigojimų;
o tiesioginei rinkodarai bei bendram informavimui apie naujus produktus ir paslaugas (jei nesate atsisakę tokių pranešimų);
o buhalterinei apskaitai;
o teisiniams įsipareigojimams vykdyti, pavyzdžiui, skolos valdymui ir išieškojimui;
o Bendrovės internetinei svetainei administruoti ir tobulinti, išlaikyti ją saugią ir užtikrinti, jog turinys Jūsų įrenginyje būtų pateiktas pačiu efektyviausiu būdu;
o teisės aktuose numatytų teisinių pareigų vykdymui;
o kitiems tikslams, kuriais Bendrovė turi teisę tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kai Jūs išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai. Mes galime tvarkyti Asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam esame gavę duomenų subjekto sutikimą arba duomenis turime teisę tvarkyti teisėto intereso pagrindu.

6. Duomenų surinkimo būdai
Informaciją apie Jus mes renkame šiais būdais:
o Kai informaciją Bendrovei pateikiate patys (pvz., pildant Bendrovės paraiškas, sutartis ir/ar kitus dokumentus (įskaitant per mūsų partnerius), mūsų internetinėje svetainėje elektroniniu būdu, teikiant užklausas, paštu, el. paštu, telefonu, tiesioginių vaizdo pokalbių metu, kitomis ryšio priemonėmis);
o Informaciją apie Jus mums gavus iš trečiųjų šalių su kuriomis bendradarbiaujame (pvz., partneriai, valstybės institucijos ir pan.).

7. Duomenų tvarkymo trukmė
Bendrovė Asmens duomenis tvarko tik tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo pranešime nurodytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Klientams teikiamų prekių/paslaugų ir su jais sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis Asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimo terminas yra nustatytas arba leidžiamas pagal taikomus norminius teisės aktus ir jis yra reikalingas (pvz., privalomi dokumentų saugojimo terminai, ieškinio senaties terminas ir kt.).

8. Duomenų perdavimas
Privatumo pranešime nustatytiems tikslams pasiekti Bendrovė Jūsų duomenis gali perduoti šiems duomenų gavėjams:
o Duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės vardu, interesais ir užsakymu (pvz., IT paslaugų teikėjai, auditoriai, konsultantai ir pan.). Duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų Asmens duomenis tik pagal aiškiai pateiktus nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš Bendrovės gaunamų tvarkyti Asmens duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp Bendrovės ir subrangovų dėl duomenų tvarkymo.
o Subjektams, užsiimantiems skolų bei skolininkų duomenų bazės administravimu. Duomenys teikiami tik teisės aktų leidžiama apimtimi ir sąlygomis.
o Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus.
o ACME Grupės, kuriai priklauso Bendrovė, įmonėms, kai ta reikalinga tinkamam paslaugų teikimui užtikrinti.
o Kitiems tretiesiems asmenims kitu teisėtu pagrindu arba Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.
Duomenų tvarkytojai, kuriems Bendrovė perduoda Jūsų asmens duomenis, gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiems tvarkytojams duomenys perduodami tik tokiu atveju, kai tai yra leidžiama pagal teisės aktų reikalavimus ir tik imantis tinkamų arba pritaikytų apsaugos priemonių ir būdų dėl Jūsų privatumo apsaugos užtikrinimo.

9. Kokios Kliento turimos teisės?
o Klientas turi šias teises: susiekti su mumis ir aptarti kylančius klausimus dėl Bendrovės atliekamo Asmens duomenų tvarkymo;
o gauti iš Bendrovės patvirtinimą, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie Asmens duomenys yra tvarkomi, teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis ir su jais susijusia informacija;
o gauti savo paties pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, prašyti perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui;
o reikalauti ištaisyti savo Asmens duomenis, jeigu duomenys yra netikslūs, arba papildyti neišsamius duomenis;
o reikalauti ištrinti savo, kaip Bendrovės Kliento Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Kliento sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei Kliento Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas;
o reikalauti apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą, pvz., laikotarpiui, per kurį Bendrovė išanalizuos, ar Klientas turi teisę prašyti ir praktiškai įmanoma, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;
o nesutikti, kad būtų tvarkomi Kliento Asmens duomenys siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiųjų šalių interesų, jeigu Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, taip pat tuo atveju, jeigu Asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant šiuo tikslu vykdomą profiliavimą;
o nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra davęs aiškų sutikimą tam;
o atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis.
Klientas savo teises įgyvendina teikdamas konkretų prašymą šioje Privatumo pranešime nurodytais kontaktais. Klientams informacija, susijusi su jų teisių įgyvendinimu, yra teikiama nemokamai. Bendrovė ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia Klientui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Kliento prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo arba nurodo neveikimo priežastis.
Laikotarpis prašomai informacijai pateikti prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Kai Klientas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama elektroninėmis priemonėmis.
Kliento gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.
Jeigu Klientas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus, Klientas turi teisę pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

10. Privatumo pranešimo atnaujinimas
Kilus poreikiui Privatumo pranešimas gali būti atnaujinamas, t.y. Bendrovė turi teisę keisti Privatumo pranešimo sąlygas esant pagrįstoms priežastims, o atnaujinus Privatumo pranešimą informacija bus paskelbta Bendrovės administruojamoje svetainėje www.servisaict.eu nurodant Privatumo pranešimo versijos numerį ir patvirtinimo datą.

11. Kontaktiniai duomenys
Maloniai prašome kreiptis turint klausimų, prašymų ar pastabų dėl Bendrovės Privatumo pranešimo, atliekamo Asmens duomenų tvarkymo ar duomenų subjektų teisių įgyvendinimo el. paštu info@servisaict.lt.
Adresas: Raudondvario pl. 131B, LT-47191, Kaunas.

12. Kita informacija
Bendrovės svetainėse www.servisaict.eu ir spm.servisaict.eu paslaugų aprašymuose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines Kai Jūs naudojatės trečiųjų šalių aplikacijomis, paslaugomis ar tinklapiais, net jeigu jie yra pasiekiami naudojantis Bendrovės svetainėmis ir produktais, šis Privatumo pranešimas netaikomas tokių trečiųjų šalių atliekamam duomenų tvarkymui, aplikacijoms, paslaugoms ar tinklalapiams. Duomenų tvarkymui ir rinkimui atliekamam trečiųjų šalių ir jų paslaugoms yra taikomos tų trečiųjų šalių privatumo politikos ir paslaugų teikimo sąlygos, su kuriomis rekomenduojame jums susipažinti:
1. APPLE – Privatumo politika https://www.apple.com/legal/privacy/lt/
Kontaktiniai duomenys:
Apple Distribution International
Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork,T23 YK84, Airija,
el. P. privacyeurope@apple.com

2. ASUS – Privatumo politika https://www.asus.com/lt/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy
Kontaktiniai duomenys:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Personal Data Protection Committee
15, Li-Te Rd., Taipei 112, Taiwan
El.p. privacy@asus.com
3. EPSON – Privatumo poltika galite rasti čia https://www.epson.eu/GDPR
Kontaktiniai duomenys:
Epson Europe B.V.( Data Protection Administration)
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands
E-mail:ServicePrivacy@epson.eu
4. Sharp
Asmens duomenų administratorius yra Sharp Consumer Electronics Poland sp.z o.o. buveinė yra Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice. Administratorius paskyrė duomenų apsaugos inspektorių, kurį galima rasti šiuo adresu: iod.pl@sharpconsumer.eu, su kuriuo galima susisiekti asmens duomenų apsaugos klausimais. Klausimai, susiję su vartotojų užklausų tvarkymu, turėtų būti nukreipti į tam tikros šalies nurodytą el. Pašto adresą.
Asmens duomenys bus tvarkomi siekiant padėti mūsų klientams, atsižvelgiant į teisėtus duomenų valdytojo interesus, t.y. teikti techninę pagalbą vartotojams. Pateikti duomenis būtina norint efektyviai tvarkyti pranešimus. Nepateikus jų, konsultacijos nebus teikiamos. Duomenys bus saugomi tiek laiko, kiek reikia pretenzijoms apdoroti.
Asmens duomenys gali būti prieinami kurjeriams ir pašto paslaugų teikėjams. Duomenys taip pat gali būti perduodami „SHARP Group“ įmonėms. „SHARP Group“ įmonės gali veikti tose šalyse, kuriose nėra tokio paties duomenų apsaugos lygio, kaip duomenų valdytojo šalyje. Nepaisant to, imamasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas tinkamas perduodamų asmens duomenų apsaugos lygis. Tai apima trečiosiose šalyse esančių subjektų įsipareigojimą suteikti tinkamą apsaugą pagal sutartis, pasirašytas remiantis Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis sutarčių nuostatomis, leidžiančiomis sumažinti asmens duomenų apsaugos standartų skirtumų riziką.
Kiekvienas asmuo turi teisę reikalauti prieigos prie savo asmens duomenų, jų taisymo ar ištrynimo arba tvarkymo apribojimo, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Kiekvienas asmuo turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo duomenys, bet kuriuo metu pateikti skundą priežiūros institucijai ir atšaukti savo sutikimą, nepažeidžiant sutikimo pagrindu vykdomo duomenų tvarkymo teisėtumo iki sutikimo panaikinimo.
Kiekvienas asmuo turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, atsižvelgiant į teisėtus duomenų valdytojo interesus, įskaitant duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais ir tvarkymą, pagrįstą automatiniu sprendimų priėmimu, įskaitant profiliavimą.
5. Lenovo – privatumo politika https://www.lenovo.com/lt/lt/privacy/
Kontaktiniai duomenys:
Lenovo Group Ltd
privacy@lenovo.com
U.S. postal mail at Lenovo, Attn: Privacy Program, 1009 Think Place, Morrisville, North Carolina, USA 27560.

13. Informacija apie slapukus
Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuose yra nedaug informacijos, siunčiamos į naršyklę iš serverio ir saugomos Jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje, kai lankotės interneto svetainėje. Kiekvieną kartą Jums lankantis toje pačioje interneto svetainėje, slapukai vėl siunčia informaciją į šią svetainę. Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti prieigos prie apsaugotų sričių teises, visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos. Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys, tinklapyje praleistas laikas ir pan. Kai kuriuos slapukus įdeda mūsų puslapiuose naudojamos trečiųjų šalių tarnybos.
Teisės aktų nustatyta tvarka slapukus galime saugoti jūsų įrenginyje tik tuo atveju, jei jie būtini šios svetainės veikimui. Dėl visų kitų tipų slapukų turime gauti jūsų išankstinį sutikimą: